Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
“BeeITGirls. Twórz, koduj, zmieniaj świat!”

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w programie
  “BeeITGirls. Twórz, koduj, zmieniaj świat!” (zwanym dalej „Programem”), organizowanym przez:

  Fundację IT Girls z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kalinowej Łąki 45, 01-934 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921737, NIP 1182228955, REGON 38998779500000, zwaną w dalszej części „Fundacją” lub „Organizatorem”.
 2. Program prowadzony jest w celu przeprowadzenia konkursu służącego wyłonieniu osób, które wygrają nagrody. Poniżej znajdują się definicje podstawowych pojęć używanych w niniejszym regulaminie:
  • Kandydatka – osoba fizyczna płci żeńskiej (dziewczynka) w wieku od 7 do 18 lat przebywająca na terytorium Polski, która dokonała zgłoszenia do Programu;
  • Komisja – 3 przedstawicieli Organizatora dokonujący wyboru Uczestniczek, jak również podejmujący inne czynności określone w Regulaminie;
  • Kurs – nagroda przyznawana w ramach Programu; kurs programowania znajdujący się w ofercie Partnera Organizatora, każdorazowo wskazany na Stronie;
  • Opiekun – rodzic lub inna osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • Partner – podmiot współpracujący z Organizatorem, organizujący Kursy, w szczególności zaś Giganci Programowania sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000687990);
  • Regulamin – niniejszy regulamin uczestnictwa w programie „BeeITGirls. Twórz, koduj, zmieniaj świat!”;
  • Strony – strona internetowa znajdują się pod adresem https://bee.itgirls.org.pl/ dedykowana Programowi, na której publikowane są wszelkie informacje dotyczące Programu oraz która umożliwia zgłoszenie się do Programu;
  • Uczestniczka – Kandydatka, która wygrała Kurs w ramach Programu zgodnie z Regulaminem.
 1. Udział w Programie jest dobrowolny. Przed zgłoszeniem się do Programu, Kandydatka zobowiązana jest zapoznać się z Regulaminem oraz go zaakceptować (dysponując przy tym zgodą na taką akceptację wyrażoną przez jej Opiekuna). Regulamin Programu jest dostępny pod adresem https://bee.itgirls.org.pl/regulamin/. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i dobrowolne. Organizator wskazuje, że w celu udziału w Kursie koniecznym może być zaakceptowanie dodatkowych regulaminów lub analogicznych dokumentów określających udział w Kursie organizowanym przez Partnera.
 1. Program ma na celu umożliwienie Uczestniczkom wybranym spośród Kandydatek wzięcie udziału w darmowych Kursach organizowanych przez Partnerów. Do Programu mogą zgłosić się Kandydatki posiadające podpisaną zgodę na udział w Programie, podpisaną przez Opiekuna.
 1. Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane od 09.10.2023 r. do 27.10.2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona i uzależniona od uzyskanego finansowania zewnętrznego. Organizator zastrzegają sobie prawo do wydłużenia terminu naboru w przypadku pojawienia się większej liczby dostępnych miejsc. Organizator w miarę możliwości technicznych będzie informować o liczbie Kursów w ramach Programu za pośrednictwem Strony.
 1. Kandydatki zgłaszają się do Programu poprzez wypełnienie formularza na Stronie, w ramach którego należy: i) wprowadzić dane osobowe Kandydatki oznaczone jako obowiązkowe; ii) odpowiedzieć na odpowiednio oznaczone 5 (pięć) pytań konkursowych. Po wypełnieniu formularza, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie zgłoszenia. W Programie nie mogą uczestniczyć osoby będące członkami rodzin pracowników i współpracowników Organizatora oraz Partnerów do drugiego stopnia pokrewieństwa. W przypadku zgłoszenia się osoby, o której mowa w zdaniu uprzednim nie będzie ona brana pod uwagę przy wyborze Uczestniczek.
 1. Zgłoszenia do Programu można dokonać tylko raz. W przypadku dokonania przez tę samą osobę kilku zgłoszeń, brane pod uwagę będzie tylko pierwsze z nich.
 1. W terminie 3 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń Kandydatek, Komisja dokona wyboru Uczestniczek, które wezmą udział w Kursie. Wybór Uczestniczek spośród Kandydatek będzie następować na podstawie zgromadzonej liczby punktów. Komisja może przyznać od 1 do 5 punktów za odpowiedź na każde poszczególne pytanie konkursowe. Liczba punktów uzależniona jest od wyłącznej decyzji Komisji i jest przyznawana w oparciu o wartość merytoryczną odpowiedzi, kreatywność oraz dopasowanie do tematyki Programu.
 1. Wygrana w postaci Kursu nie podlega wymianie na nagrodę innego rodzaju lub zastąpieniu jej ekwiwalentem pieniężnym. Fundatorem Kursów jest Organizator, jednakże liczba Kursów dostępna w ramach Programu jest uzależniona od liczby sponsorów pozyskanych przez Organizatora.
 1. Kursy, które będą realizowane w ramach Programu, są wskazane na Stronie. Są to kursy online, jednak w przypadku, gdy do Programu zakwalifikuje się grupa Uczestniczek zainteresowana kursem stacjonarnym, Partner rozważy zorganizowanie kursu w formie stacjonarnej. Informacji ze zdania powyższego nie należy traktować jako jakiegokolwiek zobowiązania Partnera lub Organizatora do organizacji kursów stacjonarnych w ramach Programu.
 1. Uczestniczki zostaną powiadomione o wygraniu Kursu na adres e-mail podany w toku zgłaszania swojej kandydatury najpóźniej do 3 miesięcy od zakończenia przyjmowania zgłoszeń Kandydatek do Programu. 
 1. Aby skorzystać z Kursu, Uczestniczki mogą być zobowiązane w odpowiedni sposób zarejestrować się w ramach platformy internetowej Partnera, a szczegóły tego procesu zostaną przedstawione Uczestniczkom w dalszej komunikacji, łącznie z terminem, jaki Uczestniczki mają na dokonanie rejestracji. W przypadku niedostosowania się do tego terminu, Organizator wzywa Uczestniczkę do rejestracji i wyznacza dodatkowy, 3 dniowy termin, a po jego bezskutecznym upływie zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o odmowie udziału Uczestniczki w Kursie.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w Programie Kandydatkom, jak również zablokowania rozpoczęcia lub dalszego udziału w Kursie Uczestniczkom w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Uczestniczkę lub Kandydatkę Regulaminu;
  • naruszenia przez Uczestniczkę lub Kandydatkę zasad uczestnictwa w Kursie, określonego w regulaminach oraz innych dokumentach prawnych Partnera, zaakceptowanych przez Uczestniczkę lub jej opiekuna prawnego;
  • wprowadzenia do zgłoszenia lub innych materiałów tworzonych w celu zakwalifikowania do Programu lub w ramach uczestnictwa w kursie: i) elementów naruszających prawa, w tym w szczególności prawa własności intelektualnej osób trzecich; ii) treści wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego;
  • podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych przez Kandydatkę.
 1. W przypadku chęci rezygnacji z udziału w Programie należy skontaktować się z Organizatorem. Dane Organizatora są podane w dalszej części Regulaminu.
 1. Przyznany udział w Kursie ma zastosowanie jedynie do wybranej Uczestniczki i nie może być przekazany innej osobie. 
 1. Przystępując do Programu, Uczestniczka udziela Organizatorowi bezterminowej licencji na wykorzystanie treści udostępnionych w ramach zgłoszenia do Programu, w tym prawa do udzielania licencji dalszych (sublicencji). Uczestniczka oświadcza, że zgłoszenie jest wolne od jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności jest ono autorstwa Uczestniczki, zaś osoby trzecie nie mają do niego jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń związanych z prawami własności intelektualnej. Uczestniczka ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy jej oświadczenie wyrażone w tym zakresie okaże się nieprawdziwe, niezależnie od przyczyn. W szczególności Uczestniczka zobowiązuje się do uwolnienia Organizatora od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich odnoszących się do zgłoszenia Uczestniczki. 
 1. Administratorem danych osobowych Kandydatek oraz Uczestniczek jest Organizator. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydatek oraz Uczestniczek przez Organizatora na potrzeby Programu “BeeITGirls. Twórz, koduj, zmieniaj świat!” można znaleźć w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do Regulaminu i przesyłanej na adres e-mail przy każdej rejestracji do Programu.
 1. Wszelkie reklamacje  związane z przebiegiem Programu powinny być przesyłane Organizatorowi 
  • na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora w trakcie trwania Programu, a także do 14 dni po jego zakończeniu; 
  • na adres e-mail Organizatora, tj.: kontakt@itgirls.org.pl;
 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestniczki/Kandydatki oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób analogiczny do sposobu, w jaki reklamacja została przesłana do Organizatora.
 1. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestniczki/Kandydatki do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego lub w inny przewidziany prawem sposób.
 2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Programu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowią o stosunku prawnym pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami/Kandydatkami.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o ile są one korzystne dla Uczestniczek/Kandydatek lub są konieczne ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub inne sytuacje niezależne od Organizatora. Uczestniczki i Kandydatki będą informowane o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres wskazany w trakcie zgłaszania się do Programu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Programu z ważnych przyczyn. W takim wypadku poinformuje on Kandydatki o zakończeniu Programu poprzez zamieszczenie przesłanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres wskazany w trakcie zgłaszania się do Programu. Zakończenie Programu skutkuje odwołaniem posiedzeń Komisji i brakiem oceny odpowiedzi przesłanych przez Kandydatki.
 5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu cywilnego. 
 6. Kontakt z Organizatorem jest możliwy: 
  • na jego adres korespondencyjny; 
  • pod adresem e-mai kontakt@itgirls.org.pl.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 09.10.2023 r.